||| Uruski | Boniecki | Niesiecki | Rody Wlk. X. Litew. | Historyczne Pamiątki | Wylegitymowaniw guberniach... | Wylegitymowani w Królestwie... | Obywatele ziemscy | Spis szlachty | Dunin-Borkowski | Polska Encyklopedia Szlachecka | Der Polnische Adel | T. Gajl | Herbarz Dworzaczka | Wielkopolskie Regesty Dworzaczka | Herbarz szlachty ostrołęckiej |||

na dół strony

Rodzina Herbarz Szlachty Polskiej
Seweryn Hrabia Uruski

BUDNY h. JASTRZĘBIEC. Dawna mazowiecka rodzina, wzięła nazwisko od swego dziedzictwa wsi Budne, w ziemi rożańskiej (Różańskiej - przyp.); zasłynęła w XVI stoleciu przez dwóch braci Szymona i Benedykta, obydwu ludzi wielkiej nauki, śmiałych myślicieli i reformatorów religijnych. Szymon ([...],,zwany z łacińska Budnaeus, Mazowszanin"[...] - Z.Gloger Encyklopedia Staropolska) przełożył biblię na język polski 1570 r. I wydał kilkanaście dzieł treści religijnej w języku polskim i narzeczu małoruskiem przeciwnych katolicyzmowi, sam przecież zmieniał ciągle swoje przekonania, był nawet kalwinem, aryaninem i ewangelikiem, posądzano go nawet, że skłaniał się do wyznania mojżeszowego, a skończył na deizmie, a nawet ateizmie; w 1550 r. Był pastorem kalwińskim w Klecku. Jego brat Beniasz (Benedykt), również gorący dysydent, wzorowo przełożył na język polski niektóre z dzieł Cycerona 1595-1616 r. Piotr i Jakusz 1456 r. Ścibor i Stefan, synowie Macieja, 1498 r. Wojciech i Łukasz, synowie Pawła, 1557 roku. Rosłan, syn Jana, 1617 r. Jerzy, dziedzic wsi Kołaczki, syn Stanisława 1674 r. Walenty, burgrabia grodzki 1779 r., komornik ziemski zakroczymski 1791 r.
Po Wojciechu, dziedzicu majętności Budne-Sowięta, w ziemi rożańskiej 1690 r., pochodzący: Józef i Jan, synowie Mateusza i Maryanny Wąsowskiej, w 1854 r., Stanisław, syn Macieja i Jadwigi Jasińskiej, w 1857 r. Wylegitymowani w Królestwie.
Po Piotrze, właścicielu majątku Budne w 1757 r., z żony Krystyny Czarkowskiej synowie: a) Franciszek, po którym syn Mateusz wylegitymowany w Królestwie 1848 r.; b) Wojciech ożeniony z Maryanną Olkowską, z niej synowie: Jan i Jakób wylegitymowani w Królestwie 1844 r.; c) Maciej ożeniony z Katarzyną Bagińską, z tej synowie: Grzegorz, dziekan przemyślski, proboszcz w Chorzelach, Józef i Teodor wylegitymowani w Królestwie 1847 r.
Z osiedlonych na Litwie. Andrzej, pisarz grodzki piński 1697 roku. Aleksander, strażnik trocki, Wojciech, cześnik piński, oboźny polny litewski 1730 r. i Jan podpisali konfederacyę
olkienicką 1700 r. Jan, syn Mikołaja, z potomstwem zapisani do ksiąg szlachty gub. kijowskiej 1813 roku. Adam, syn Ludwika, i Michał, Jan, Ignacy i Piotr, synowie Franciszka, wylegitymowani w Cesarstwie 1851 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. grodzeńskiej
Seweryn hrabia Uruski
RODZINA. HERBARZ SZLACHTY POLSKIEJ/ Tom 2/Warszawa 1905

BUDNIK h. JASTRZĘBIEC. Sądzę, że taż familia co Budny; na Białej Rusi. Szymon, syn Tymoteusza, z synami: Józefem, Adamem, Antonim i Ignacym i Paweł z synami: Maciejem, Hieronimem i Ignacym i tego ostatniego synowie, Mikołaj i Antoni wylegitymowani w Cesarstwie 1846 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. mińskiej.
Seweryn hrabia Uruski
RODZINA. HERBARZ SZLACHTY POLSKIEJ/ Tom 2/Warszawa 1905

Należy tu wspomnieć o Budnych herbów: Lubicz, Starża (czyli Topór).

Adam Boniecki
Herbarz Polski / str. 226, 227, 228
BUDNI h. JASTRZĘBIEC ze wsi Budne, w ziemi rożańskiej, na której dziedziczył w 1528 r. Łukasz Budny (Paw.) . Szymon Budny, głośny socynijanin polski w XVI- wieku, przełożył Biblię na język polski, którą wydano w Nieświeżu 1570i 1572 r. Brat jego Bieniasz, tłómacz ksiąg Cyceronowych o Starości i Przyjaźni. Franciszek i Marcin, bracia, w powiecie przedeckim 1682 roku (Gr. Przed. 78). Dwóch Stanisławów, Kasper, Walenty, Wawrzyniec, Stefan, Adam, Michał, Andrzej, dwóch Janów i Krzysztof podpisali z ziemią rożańską elekcyę króla Michała. Jan, Aleksander, strażnik trocki, i Wojciech, cześnik piński, podpisali uchwały zjazdu pod Olkinikami 1700 r. Andrzej Jan, pisarz grodzki piński 1679 r. Wojciech w powiecie pińskim 1701 r. (Akta XIII). W 1724 r. Wyszedł nakaz królewski do rajców lwowskich, o wydanie spadku po Tomaszu Budnym, Elżebiecie z Budnych Tomaszowej Gordonowej (AGZ. X. 6846). Walenty, burgrabia grodzki 1779 r., komornik ziemski zakroczymski 1784 r., otrzymał w 1779 r. Prawem kaduka 41,000 flor. Na Krzyszczakach (M. P.).
Piotr Budny, właściciel wsi Budne1757 r., miał trzech synów: Wojciecha, Macieja i Franciszka.
Wojciech z Maryanny Olkowskiej synów trzech: Jakób, Jan i Teodor, z których Jakób i Jan legitymowali się szlachectwem w Królestwie 1844 r.
Jakób urodzony 1786 r., zmarły 1863 r., zaślubił w 1814 r. Teresę Jadwigę Laskowską, z której pozostawił czterech synów: Norberta, Aleksandra, Teofila Mikołaja i Ignacego Bonawenturę.
a) Norbert, urodzony 1824 r., zmarły w Pułtusku 1887r., właściciel Janin i łeki w gubernii płockiej, z Eleonory Studzińskiej, zaślubionej 1857 r., miał synów: Andrzeja, właściciela Klonowa w powiecie rypińskim, Piotra, Aleksandra, i córki: Stanisławę Orzeszkowską, Demicellę Łagunową, Maryę Szczuka, Kazimierę Kulwiecową i Leokadyę Słomińską.
b) Aleksander ksiądz, proboszcz w Gąsewie.
c) Teofil Mikołaj, urodzony 1831 r. W Zgorzałowie, w powicie ostrołęckim, ożeniony 1857 r. z Józefą Teodorą Lasiewską, ma z niej synów: Antoniego, urodzonego 1861 r., właściciela Bychawy, w powiecie lubelskiem, Kazimierza, urodzonego 1863 r., właściciela Łysowa, adwokata w Warszawie, Stanisława, urodzonego 1868 r., i córki: Stefanię za doktorem Klarnerem, Helenę za Włodzimierzem Górskim, właścicielem dóbr Jemielita, i Zofię za doktorem Romanem Skowrońskim.
d) Ignacy Bonawentura, urodzony w Zgorzałowie 1833 r., właściciel dóbr Niemce, w powiecie lubelskiem, zaślubił 1860 r. Karolinę Murawską, właścicielkę Jastkowa, w powiecie lubelskim, i ma z niej synów: Józefata, urodzonego w Gąsewie 1861 r., właściciela Rejowca, w powicie chełmskim, ożenionego z Maryą Pilitowską 1889 r., i Nikodema, urodzonego w Jatkowie 1866 r., właściciela Jastkowa i Zakrzewa, ożenionego 1896 r. z Natalią Popławską.
Maciej, syn Piotra, z Katarzyny Bagińskiej miał synów: księdza Grzegorza, Józefa i Teodora, wylegitymowanych ze szlachectwa w Królestwie 1847 roku, a Francieszek, syn Piotra, pozostawił syna Mateusza, wylegitymowanego 1848 roku.
Józef i Jan, synowie Mateusza i Maryanny z Wąsowskich, wnukowie Karola, i Stanisław, syn Macieja z Jadwigi Jasińskiej, wnuk Piotra, potomkowie Wojciecha, dziedzica dóbr Budne-Święte 1690 r., legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie 1857 r. (A. b. Her.)

BUDNI h. LUBICZ, z tejże samej wsi Budne, w ziemi rożańskiej, co i Budni Jastrzębczykowie. Jan Budny herbu Lubia, w ziemi rożańskiej, syn Piotra, świadczył 1646 r. W Warszawie, przy wywodzie szlachectwa Jemielitego i zeznał, że Jadwiga, siostra jego ojca, była żoną Jana Jemielitego. (DW. 50 f. 1459).

Kasper Niesiecki
Herbarz Polski/ str. 352
Budny. O tych ani Paprocki, ani Okolski nie pisał. W województwie Wołyńskiem Wojciech Budny, żona jego Magdalena Gilbaszewska, z niej synów dwóch.
Jan Alexander strażnik województwa Trockiego na zjezdzie pod Olkinikami obywateli W. Ks. Lit. pisali się z województwa Trockiego. Wojciech cześnik Piński pisał się tamże z tegoż powiatu. Walenty Budny komornik ziemi Zakroczymskiej. - Heraldyka Wielądka
Jest w druku Brewiarz Budnego tłómaczenia, także książka Cycerona de Officiis albo O Powinnościach, przedrukowana potem w Warszawie. - Przypisy Krasickiego.
Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego
Jan Ciechanowicz / str. 148
BUDNY (Budnas) herbu Jastrzębiec. Drzewo genealogiczne Budnych herbu Jastrzębiecz 1828 roku, zatwierdzone w heroldii mińskiej, przedstawia sześć pokoleń jednej z gałęzi rodu (ANB, f. 319, z. 1, nr. 149, s. 15). Wywód familii urodzonych Budnych herbu Jastrzębiec z 17 lutego 1828 roku wyprowadza ten ród ze wsi Budny Żarnowo w ziemi bielskiej i uznaje ich za ,,rodowitą i prawdziwą szlachtę polską", wpisując do pierwszej części ksiąg szlachty guberni mińskiej (ANB, f. 319, z. 1, nr 117, s. 56-58).
Historyczne Pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski / 1858/ str.27
Tomasz Święcickiego
Budny Bieniarz, rodem z Mazowsza, ewangielik. Mąż uczony, tłumaczył i wydał: O starości; księgi Cycerona, które wyszły w druku 1595 r. I przypisane Chodkiewiczowi. Tłumaczenie to jest wzorowe. - Szymon brat jego, tłumaczył biblię Starego i Nowego Testamentu i wydał w Zasławiu 1572 r. Przypisał ją księciu Mikołajowi Radziwiłłowi, kanclerzowi wielkiego księstwa litewskiego. Współpracownikiem z nim był Maciej Kawieczyński, starosta nieświski. W językach hebrajskim, greckim i łacińskim wielce był biegłym. Tłumacząc biblią wybornie zachował własności języka polskiego; rzadkie to bardzo jest dzieło. Nazywają je biblią ariańską, bo w istocie Budny był wyznawcą tej sekty. Był on naprzód w Klecku u księcia Radziwiłła, a potem w Łocku w Litwie leżącym, dobrach Niszki, kasztelana wileńskiego, pastorem i kaznodzieją; wydał też wiele innych dzieł w materyi ascetycznej, które wylicza Siarczuński.
Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, Mińskiej, Mohylewskiej Smoleńskiej i Witebskiej
Stanisław Dumin, Sławomir Górzyński
Nr Nazwisko Księga Str. Przybył Majątek Gubernia Data i numer aktu
25 Budny 1 3     Gr.  
441 Budny 3 9     Gr.  
145 Budny 3 12     Mi. 1844
Szlachta Wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861
Elżbieta Sęczys/ str. 65 i 66
BUDNY h. Jastrzębiec
Grzegorz, Józef i Teodor (s-owie Macieja) leg. 1847.
Źr. 2/7 s.99
Jakub (s. Wojciecha) leg. 1844.
Źr. 2/5 s. 69
Jan (s. Wojciecha) leg. 1845.
Źr. 2/5 s. 257
Mateusz (s. Franciszka) leg. 1848.
Źr. 2/7 s. 214
Od Jana, dz. Wś budne [podawano też Budne Sowięta] w ziemi rożańskiej w r. 1703 - pochodzący:
I.Jan i Józef, prawnuki jana (jw.) leg. 1854.
II.Stanisław leg. 1857.
Źr. 2/17 s. 574; 24 s. 210
Spis alfabetyczny obywateli Ziemskich Królewstwa Polskiego
oraz dóbr przez nich posiadanych
Warszawa - 1905/ str. 18
Właściciel Dobra Gubernia Poczta
Andrzej Klonowo Płocka Zbójno
Antoni Bychawa Lub. Bychawa
Ignacy Niemce Lub. Lubartów
Nikodem Jastków Lub. Lublin
Spis szlachty Królestwa Polskiego,
z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa / Warszawa - 1851/ str. 21
Budny h. Jastrzębiec
Jakób, syn Wojciecha 698
Jan, syn tegoż 767
Ks. Grzegorz, s. Macieja 821
Józef s. tegoż 823
Mateusz s. Franciszka 849
Jerzy Sewer Hr. Dunin - Borkowski
Spis naziwsk Szlachty Polskiej/ 1887- Lwów / str.41
Budny h. Jastrzębiec z Budny w rożańskiej na Wołyniu 1528. (M. Woł.)
Polska Encyklopedia Szlachecka
Wykazy Polskich Rodzin Szlacheckich
w opracowaniu dr Fil. S. J. Starykoń- Kasprzyckiego i Księdza Michała Dmowskiego / tom 1
BUDNY
h. JASTRZĘBIEC, 1500; Budne-szczuczyński, trocki wołyńskie (Ns., Br.)

BUDNY
h. LUBICZ, 1600; Budne-szczuczyński, płockie, lubelskie (Bon.)
Der Polnische Adel
Emilian von Żernicki- Szeliga/ Hamburg/ str. 123
Budny W. Jastrzębiec. - Wojew. Troki 1700, Wolynien 1720, Land Rożan 1757 Führten um 1825 in Polen den Adesbeweis (Nsk. - W1d. - Krs. - Herb. Kr. P. - Ad. M. Pol.)
Polskie Rody Szlacheckie i ich herby
Tadeusz Gajl/ str. 37
Budnik h. Jastrzębiec
Budny
wołyńskie, trocki, 1500 - h. Jastrzębiec
płockie, lubelskie, 1600 - h. Lubicz
Niedokończony herbarz szlachty wielkopolskiej zatytułowany ,,Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce"
Włodzmierz Dworzaczek
Budni h. Jastrzębiec wyszli ze wsi Budne w ziemi rożańskiej. Hieronim otrzymał w r. 1677 w grodzie radziejowskim zapis od Wysockich. Umarł w r. 1682 i pochowany został w Kole u Bernardynów (Arch. Bern. W.48). Jego synowie: Franciszek i Marcin, występowali w r. 1685 jako opiekunowie dzieci zmarłego brata Stanisława, o którym niżej. Córki: Marianna była w r. 1685 wdową po Kazimierzu Rożnowskim, Teresa była wówczas żoną Krzysztofa Wilkostowskiego, Elżbieta, już nie żyjąca, za Marcinem Kobelnickim (I. Kon.66 k.83v).

Stanisław, syn Hieronima, komornik ziemski brzeski 1674 r. (G.85 k.69), w r. 1676 mąż Marianny Wiśniewskiej (I. Kon.60 k.874v). Nie żył już w r. 1685, a Wiśniewska była 2-o voto żona Jana Łykowskiego. Zarówno ona jak i jej drugi mąż nie żyli oboje w r. 1701. Dzieci Stanisława i Marianny w r. 1685 nieletnie: Kazimierz, Kasper, Konstancja i Jadwiga (ib.66 k.83v). Konstancja, niezamężna w r. 1701, była w l. 1723-32 żoną Jana Mierzewskiego z powiatu łęczyckiego, Jadwiga, w l. 1701-25 za Walentym Kotarskim. Z synów, o Kasprze rodzina w r. 1701 nie wiedziała czy jeszcze żyje, najwidoczniej więc zawieruszył się po świecie (ib.70 k.29). O Kazimierzu zob. niżej.

Kazimierz, syn Stanisława i Wiśniewskiej, dziedzic wsi Dzierżysław i Kobelanka w powiatach gnieźn. i konin., żeniąc się w r. 1713 z Barbarą Kaczkowska, córką Franciszka i Agnieszki Dobiejewskiej, przed ślubem zobowiązał się oprawić jej 5.000 zł. posagu na połowie wymienionych wyżej dóbr (I. Kal.159 s.64). Od Pawła Waliszewskiego kupił w r. 1720 za 17.000 zł. wieś Wierzchociny w powiecie konińskiem (ib.161 s.277). Na Dzierżysławiu i Kobylance oprawił w r. 1721 swej żonie 5.000 zł. posagu (ib.163 s.399). W r. 1723 był posesorem wsi Belewo (I. Kon.75 k.397v). Spisywał testament we wsi Radzeń 1731.2/VIII r. (ib.79 k.177v). Nie żył już w r. 1732, kiedy to Barbara idąc 2-o voto za Stanisława Mierzejewskiego, krótko przed ślubem, 1/XII, zapisała temu przyszłemu mężowi sumę 2.000 zł. na swej oprawie na Wierzchocinach (ib.76 k.469v). Żyła z nim jeszcze w r. 1758 (ib.79 k.196v).

Jan i żona jego Marcjanna Lubczyńska, oboje już nie żyjący w r. 1746, rodzice: Łukasza, Rozalii, Katarzyny i Agnieszki, wtedy jeszcze niezamężnych (G.98 k.27v).
Teki Dworzaczka. PAN / Biblioteka Kurnicka / za informacje dziękuję Panu Mariuszowi Myślińskiemu.

Regesty z wielkopolskich ksiąg grodzkich i ziemskich, ksiąg metrykalnych, gazet XVIII-XIX w. i testamentów, a także Zapisek Trybunału Piotrkowskiego.
Włodzimierz Dworzaczek

Poniższe teksty pochodzą ze strony Elektronicznej Edycji Tek Dworzaczka. Częśc skrótów użytych przez autora udało mi się rozszyfrowac i w takiej - przystępniejszej formie znajdują się na tej stronie. Jeśli więc popełniłem (a jest to więcej niż prawdopodobne... ;-)błąd przy ,,tłumaczeniu", proszę o wyrozumiałość... i pomoc w poprawieniu błędu...

mały słowniczek:
magnificus - wielmożny
generosus - urodzony
olim - ,,niegdyś" czyli nieżyjący

Metrykalia > Katolickie > Część 6
37294 (Koło - bernardyni)
1682.16/8. Hieronim Budny


Grodzkie i ziemskie > Konin

11921 (Nr. 72) 1701
Generosus Kazimierz Budny, syn olim Stanisława z olim Marianny Wiśniewskiej, w imieniu swoim i Kaspra (jeśli żyje) i panny Konstancji, brata i siostry rodzonych, z jednej strony i Jadwiga Budna, córka tychże Stanisława i Marii, żony Walentego Kotarskiego, z drugiej strony i Józef Łykowski, olim Jana Łykowskiego brat rodzony, a Marcina, Antoniego, Marjanny, Wiktorii, panien, braci i sióstr rodzonych Łykowskich, olim Jana Łykowskiego tegoż z olim Marjanny Wiśniewskiej 2-o voto zrodz. swoich z brata rodz. nepotów stryj i opiekun z III kontr. (f. 29)

12809 (Nr. 75) 1723
Urodzeni Stefan i Szymon Wiśniewscy, synowie olim Franciszka Wiśniewskiego z olim Katarzyny Bojanowskiej, spdkobiercy rodziców, w imieniu swoim i Marianny Wiśniewskiej, córce olim Łukasza Wiśniewskiego, ich brata rodzonego, z Barbary Bedkowskiej 1-o voto olim Pawła Radeckiego, 2-o voto olim Łukasza Wiśniewskiego, 3-o voto obecnie Wojewodzica Gosławskiego, żony, 2-o voto zrodzonej, sumę 5. 400 złp. należ. się tej bratanicy małoletniej spadłą na nią po śmierci rodziców, zast. posesorów wsi Belewo, ceduje obec. posesor tej wsi Generosus Kazimierzowi Budnemu (f. 397) Kazimierz Budny, syn olim Stanisława, zap. tej Mariannie Wisniewskiej s. 1. 385 złp. (f. 397v)

10962 (Nr. 66) 1685
Uordzeni Franciszek i Marcin Budni, synowie olim Hieronima, w imieniu swoim oraz Kaspra, Kazimierza, Jadwigi, i Konstancji, synów i córek olim Stanisława Budnego brata swego rodzonego i Marjanny wdowy po olim Kazimierzu Roznowskim, Teresy, żony Krzysztofa Wilkostowskiego, sióstr swych rodzonych, oraz Macieja, Anny i Jadwigi z olim Elżbiety Budnianki, siostry swej rodzonej, z Marcinem Kobelnickim, syna i córek, kwituje Urodzeni Stanisława i Krzysztofa z Budzisławia Wysockich, synów olim Aleksandra sędziego ziemskiego brzewsko-kujawskiego z 2. 760 złp., z sumy oryg. 3. 300 złp. olim Hieronimowi ojcu i Marcinowi synowi i zezn. w grodzkiej radziej. 1677 zapisuje. (f. 83v)

13321 (Nr. 76) 1732
Generosus Barbara Kaczkowska, wdowa po olim Kazimierzu Budnym na sumie posagu za wsi Wierzchociny, w powiecie konińskim zapisuje Stanisławowi Mierzejewskiemu synowi olim Walentego Mierzejwskiego z olim Barbary Rudnickiej, mężowi przyszłemu, 2. 000 złp. (f. 469v). Pon. po sw. Kat.

14566 (Nr. 79) 1758
Magnificus Marcin Mierzejewski, podczaszy bydgoski, dóbr Rusinowo, Wąsosz z przyl. dziedzic, na swych dobrach Rusinowo zapisuje 3. 000 złp. z sumy 5. 000 złp. Generosus Barbarze z Kaczkowskich wdowie 1-o voto po olim Kazimierzu Budnym, 2-o voto żonie Stanisława Mierzejewskiego, zezn. brata rodzonego (f. 104)

10432 (Nr. 60) 1676
Generosus Zofja Wiśniowska, wdowa po olim Wojciechu Kraśnickim, obecnie 2-o voto żona Stanisława Kleczkowskiego, w tow. Tomasza Wiśniowskiego brata stryjeczego kwit. Generosus Stanisława Budnegoi Marjannę Wiśniowską, małżonków z 500 złp. sobie przez olim Jana Wiśniowskiego ojca swego w gr. kon. 1647 zapis. jako ulepszenie posagu (f. 874v)

12810 (Nr. 75) 1723
Generosus Jan Mierzejowski, syn olim Filipa Mierzejowskiego, dziedzic wsi Janki w powiecie łęczyckim, odebrawszy od Kazimierza Budnego, za siostrę jego rodzoną Konstancją z Budnych, żonę swoją sumę 1. 000 złp. daną jej z miłości braterskiej, tejże żonie, córce olim Stanisława Budnego z ollim Marianny Wiśniewskiej, to zabez. (f. 398)

12943 (Nr. 76) 1726
Generosus Jan Mierzejewski, posesor wsi Kobelanki, w imieniu swoim i Kazimierza Budnego dziedzica tej wsi, kwituje Annę z Golińskich, matkę, Mikołaja, Franciszka, Zofję i Mariannę synów i córki Lisieckich, dziedziców wsi Lisiec M(ałopolski?). z wyd. poddanego (f. 102v)

14556 (Nr. 79) 1758
Generosus Stanisław Mierzejewski, olim Walentego Mierzejewskiego syn, kwit. Marjannę, żonę Wojciecha Sojeckiego Teresę, żonę Michała Mierzejewskiego, Ewę wdowę po olim Kazimierzu Woysczyckim Kotarskie, olim Walentego Kot. z olim Jadwigi Budnej córki olim Kazimierza Budnego siostrzenice i po jego bezpotomnej śmierci spadkobierczynie, dóbr Zwierzchociny w powiecie koninskim dziedziczki, z 8. 000 złp. z tych dóbr (f. 96v). Generosus Barbara Kaczkowska, żona 1-o voto olim Kazimierza Budnego, 2-o voto obecnie Stanisława Mierzejewskiego kwituje też spadkobierczynie swego męża 1-go, dziedziczki dóbr Zwierzchociny, z 3. 000 złp. z sumy 5. 000 złp. swej posag. Wyszła za mąż za Mierzejewskiego 1732. (f. 97). Maciej Rapacki obecny dziedzic dóbr Zwierzchociny (f. 97v)

14613 (Nr. 79) 1760
Generosus Teresa Kotarska olim Walentego Kotarskiego z olim Jadwigi Budnej, olim Kazimierza Budnego, dziedzica Dzierżysławia siostry rodzonej, córka, olim Kotarskiego małżonków Budnych syna (!!!) dziedzica po matce Dzierżysławia, siostra rodzonej, po matce i bracie, obok Sojeckiej i Wolszyckiej z Kotarskich sióstr swych rodzonych, współspadkobierca tej wsi, i b. współdz. a żony Michała Mierzejewskiego, kwituje Jakuba Krzymuskiego obecnie dziedzica Dzierżysławia z 2 sum: I 2. 000 złp. zapisuje jej w kontr. sprzedaż. między nią i siostrami z jednej stronyi Krzym. z drugiej strony. 1756. 12/VII, rob. w gr. kruśw., i II 2. 000 złp. zap. jej jako pannie przez olim Kazimierza Budnego wuja, w jego testamencie dat. w Radzen 1731. 2/VIII (f. 177v)


Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

4090 (Nr. 159) 1713
Kazimierz Budny, syn olim Stanisława Budnego z olim Marjanny Wiśniewskiej, wsi Dzierżysław i Kobeląnki w powiatach geniźnieńskim i konińskim dziedzic Agnieszce Dobiejewskiej wdowie po nie żyjącym Franciszku Kaczkowskim i jej synowi Antoniemu Kaczkowskiemu zobowiązał się na 1/2 tych dóbr zapewnić posagu 5. 000 zł. żonie swej Barbarze Kaczkowskiej a jej córce (p. 64)

4474 (Nr. 161) 1720
Paweł Waliszewski, syn olim Macieja z olim Elżbiety Kowalskiej wsi Wierzchociny powiatu konińskiego po olim ojcu i z nabycia od Franciszka, Jana i Rafała Waliszewskich W. braci swych dziedzic z jednej strony i Kazimierz Budny, syn olim Stanisława z olim Marianny Wiśniewskiej z drugiej strony, kontr. sprzedaje sub vadium 17. 000 zł. rob. (p. 277) Marjan-Antoni Pęgowski zast. tej wsi, sumy zast. zapisuje sobie 1711 ced. Budnemu (p. 279)

4793 (Nr. 163) 1721
Kazimierz Budny, syn olim Stanisława, z olim Marianny Wiśniewskiej, wsi Dzierzysław i Kobeląnka w województwie kaliskiem powiecie gneźnieńskim i konińskim dziedzic, Agnieszce Dobiejewskiej, wdowie po olim Franciszku Kaczkowskim matce, oraz jej synowi Antoniemu Kaczkowskiemu wedle zobowiązań z r. 1713 i danego, na 1/2 dóbr tych zapisuje 5. 000 zł. posagu żonie swej Barbarze Kaczkowskiej córce i siostrze rodzonej poprz. (p. 399)

4222 (Nr. 159) 1714
Piotr Kraśnicki, syn olim Mateusza Kraśnieckiego, kwituje Kazimierza Budnego, syna olim Stanisława Budnego, z 1. 000 t. (p. 115)

5216 (Nr. 171/173) 1735
Katarzyna Kaczkowska, olim Zofji Dobiejewskiej, olim Macieja Dobiejewskiego z olim Marianny Gulczewskiej zrodzonej córki, żony 1-o voto olim Jana Pścińskiego 2-o voto olim Adama Chwałkowskiego, 3-o voto żony Michała Oporowskiego bezpotomnie zmarłej z siostry rodzonej nepotka i spadkobierczyni po tej ciotce obok Barbary Kaczkowskiej żony 1-o voto olim Kazimierza Budnego, 2-o voto obecnie żony Stanisława Mierzejewskiego, żona Ignacego Chmielewskiego, do windyk. spadku ruch. po ciotce mian. pl. pl. Łukasza Zbierzchowskiego i Stanisława Mierzejewskiego (p. 77)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
12682 (Nr. 98) 1746
Łukasz Budny, olim Jana Budnego z olim Marcjanny Lubczyńskiej syn, olim Katarzyny Lubczyńskiej olim Szachnowskiego żony, bezpotomnie zmarłej ciotki swej rodzonej obok sióstr swych spadkobierca, sióstr tych panien: Rozalji, Katarzyny, Agnieszki, w Gr. brzes. umoc. plenipotenta, Xięcia Jana kanonika metropolity gnnieźnieńskiego i Stanisława wojskiego płockiego obecnie dziedzica Orchowa, braci m. synów rodzonych Mlickich, oraz Stefana i Stanisława Jarnowskich, klaniców kowal., poprzednich dziedziców tej wsi, kwituje ze sprawy (f. 27v)
Teki Dworzaczka. PAN / Biblioteka Kurnicka / za informacje dziękuję Panu Mariuszowi Myślińskiemu.

Herbarz szlachty ostrołęckiej
Jan Boguskiego

Budni. Gniazdem rodowym są wsie Budne k. Kleczkowa i Baranowa. Po latach członkowie rodu osiedlili się w różnych wsiach powiatu ostrołęckiego. Wieś Pokrzywnica była dawniej majoratem. W 1919 roku dzierżawił ją Stanisław Budny (38). Podczas posiedzenia sejmiku powiatu ostrołęckiego w 1919 roku wszedł w skład komisji aprowizacyjnej. Wybrany został także ławnikiem Sądu Okręgowego w Łomży oraz Sądu Apelacyjnego (39). Wieś dworska Pokrzywnica była dzierżawiona przez Stanisława Budnego do 1920 roku. Następnie przeszła na Skarb Państwa.W 1920 roku Urząd Ziemski rozpoczął parcelację majątku. Miejscowy ksiądz proboszczgoworowski wystąpił do Urzędu Ziemskiego Okręgowego o wydzielenie kościołowi w Goworowie parceli. W imieniu dozoru kościelnego zawarł umowę dzierżawy ze starostą ostrołęckim na okres 12 lat. Otrzymał w użytkowanie 15 morgów z obowiązkiem płacenia czynszu rocznego.

Objaśnienia:
38-Ks.L.Gościcki.Kronika parafii Goworowo,s.47.
39-Protokół z drugiego posiedzenia Rządu Polskiego na Powiat Ostrołęcki nr 11 z 1.V.1919 roku, s.3
40-Ks.L.Gościcki.Kronika parafii Goworowo,s.55

(Dzięki pomocy i uprzejmości Pana Mariusza Myślińskiego)

! Jeżeli masz na nazwisko Budny, lub z Budnymi Jesteś spokrewniony pisz! :
Wyślij list do autora strony

na górę strony

||| Projekt i wykonanie serwisu: Krzysztof Budny !!!WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE!!! |||